Jaa sivu:

Meitä on kolme. Tarvitsemmeko työsuojelun toimintaohjelman?

Otsikon kysymys on yksi useimmin kysytyistä, kun puheeksi tulee työsuojelun toimintaohjelma. Varmasti yksi yleisimmistä on myös kysymys: Mikä se on, se toimintaohjelma? Usein kysyttyihin kysymyksiin voi vielä lisätä yhden: Kuka sen tekee?

Pienten ja keskisuurten yritysten voimavarat suoriutua kaikista työlainsäädännön vaatimista velvoitteista ovat aivan toiset kuin suurten yritysten, joilla yleensä aina on esimerkiksi työsuojeluun erityisesti perehtynyttä henkilöstöä. Siellä noita kysymyksiä ei välttämättä esitetä.

PK-yritystenkin on joillain resursseilla hoidettava pakolliset asiat. Vastattakoon siis heti alussa esitettyihin kysymyksiin, jotta päästään asiassa eteenpäin. Sitä ennen on kuitenkin todettava, että työsuojelun toimintaohjelman laatimisvelvoite perustuu lakiin. Se koskee kaikenkokoisia yrityksiä, siis myös ”meitä kolmea”. 

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Kolmen T:n toimintaohjelma

Lyhyesti sanottuna työsuojelun toimintaohjelma on ohjelma, jonka iskusanoja ovat turvallisuus, terveellisyys ja työkyky. Näitä asioita ohjelmalla edistetään, ja siihen lisätään vielä työolojen kehittämistarpeet. Työsuojelun toimintaohjelman linjauksista päättää työnantaja. 

Turvallisuutta luo vaikkapa riittävä valaistus ja esteetön kulkureitti. Terveellisyyttä vaalitaan sillä, että työssä käytettävien raaka-aineiden yhdisteet ja työprosessissa syntyvät haitat sekä vaarat tunnetaan. Työkyvystä pidetään huoli, kun töiden suunnittelussa ja määrässä otetaan huomioon työntekijän fyysiset ja henkiset edellytykset.

Pohjan tälle ohjelmalle luo yrityksessä jo aiemmin tehty työympäristön vaaratilanteiden kartoittaminen ja niistä johtuvien riskien arviointi. Lisää sementtiä toimintasuunnitelman pohjaksi saadaan työterveyshuollon työpaikkaselvityksestä. Siihen on kirjattu tiedot työolojen aiheuttamista terveysvaaroista.

Johto määrittelee toimintatavat

Työsuojelun toimintaohjelma on työnantajakohtainen. Siihen kirjataan johdon määrittelemät yleiset työsuojelun toimintatavat. Ohjelma voi olla yleisluontoinen kuvaus työpaikan työsuojelupolitiikasta tai yksityiskohtainen ja konkreettinen toimintasuunnitelma.

Kuten kaikessa yritystoimintaan liittyvissä asioissa, niin tässäkin tarvitaan tervettä järkeä, oikeita työvälineitä ja käytännön toimia. Lopullinen tavoite on se, että kaikki sitoutuvat noudattamaan toimintaohjelman periaatteita.

Vaikka työsuojelun toimintasuunnitelmassa työnantaja kuvaakin itse ne tavat, miten työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä edistetään, on ohjelmasta viisasta keskustella ja asioita käsitellä myös henkilöstön kanssa. Se luo vahvemman pohjan molemminpuoliselle sitoutumiselle.

Kuvaus, tavoitteet, seuranta

Hyvin laadittu työsuojelun toimintaohjelma on varsin tuhti tietopaketti jokaiselle yrityksessä työskentelevälle – ja tietysti työnantajalle itselleen. Se sisältää työpaikan kuvauksen, työsuojelun kehittämistavoitteet ja näiden seurannan.

Toimintaohjelmaan voi sisällyttää yrityksen työsuojeluorganisaation esittelyn, niin että siitä avautuvat sekä työnantajan että työntekijän työsuojelutehtävät.  Samalla on mahdollista kertoa myös se, kuinka työsuojelu- ja työkykyasiat huomioidaan perehdyttämisessä ja työnopastuksessa.

Toimintaohjelmaan voi sijoittaa sisään myös lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman sekä toimet naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi. Näin säästytään yhden erillisen suunnitelman tekemiseltä.

Ryöstö, pahoinpitely, ensiapu

Työpaikan turvallisuusohjeetkin voidaan lisätä työsuojelun toimintaohjelmaan, tai jos ne on tehty erikseen, ne on hyvä liittää ohjelman liitteeksi.  Työpaikkojen turvallisuus on yhä useammin esiin nouseva asia, ja turvallisuusuhkiinkin on varauduttava.

Työpaikoilla joudutaan yhä useammin tekemisiin esimerkiksi fyysisen väkivallan kanssa. Uhkauksia henkilöstöä kohtaan esitetään niin ravintoloissa, virastoissa, kouluissa, kaupoissa kuin kioskeissakin. 

Työsuojelun toimintaohjelmaan on asiallista liittää turvallisuusohjeet, joista selviävät menettelytavat ongelmatilanteissa. Monissa työpaikoissa on aiheellista laatia toimintaohjeet ryöstö- ja väkivaltatilanteiden varalle. Myös tilanteiden jälkihoidot on selvitettävä etukäteen. 

Työpaikkakiusaamisen ehkäisy, päihdeongelmaisen hoitoonohjaus, yksintyöskentelevän turvavälineet, ensiaputaidot ja ensiavun yhteystiedot – kaikki nämä ovat osa työsuojelua, ja näihin liittyvät selkeät kannanotot ja ohjeet voi lisätä työsuojelun toimintaohjelmaan. 

Miten olisi turvallisuuskävely?

Joissakin työpaikoissa tehdään työturvallisuuden toimintaohjelmaa laadittaessa ja sen seurannassa yhdessä sovituin välein ”turvallisuus- ja turvakävelyjä”. Näillä kävelyillä, joihin osallistuvat työnantaja tai hänen edustajansa ja työntekijöiden valitsema työsuojeluhenkilö, katsellaan silmämääräisesti, miten turvallisuusasiat työpaikalla ovat.

Ensisijaisesti kiinnitetään huomio suojavälineisiin, koneisiin ja laitteisiin, suojavaatteisiin ja turvallisuusohjeistusten näkyvillä oloon. Jos korjattavaa tai uusintatarpeita on, ne kirjataan työsuojelun toimintaohjelmaan.

Samalla tulee tarkastetuksi työtilojen siisteys, järjestys, valaistus, ääniympäristö ja sisäilman laatu. Siis monta askelta yhdellä kävelyllä!

Samantyyppinen turvakävely voidaan tehdä sitten vaikkapa uuden työntekijän aloittaessa työnsä. Näin uusi työntekijä saa tietoonsa oleellisimmat turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

Alanko itse, vai nimeänkö jonkun?

Työsuojelu jos mikä on työpaikalla yhteistyötä. Niinpä sekä työnantaja että työntekijät valitsevat omat vastuuhenkilönsä huolehtimaan turvallisuusasioista. He osallistuvat yleensä myös työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen.

Työnantaja nimeää työpaikan työsuojelupäällikön, jollainen jokaisella työpaikalla on oltava. Työnantaja voi nimittää tähän tehtävään itsensä tai jonkun edustajansa. Lopullinen vastuu työturvallisuudesta säilyy kuitenkin aina työnantajalla.

Jos työpaikalla työskentelee vähintään 10 henkilöä, silloin sinne on valittava myös työsuojeluvaltuutettu edustamaan työntekijöitä. Valtuutettu voidaan olosuhteiden niin vaatiessa valita alle 10 henkeäkin työllistäviin yrityksiin.

Jos työntekijöitä on vähintään kaksikymmentä, on työpaikoille muodostettava työsuojelutoimikunta.

Katso lisää

Työsuojelun toimintaohjelma Pro Työturva -palvelussa

Katso mitä kaikkea työsuojelun toimintaohjelma pitää sisällään ja miksi se tehdään.

Pro Työturva -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Työturva -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.

Scroll to Top